ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
สสส.และมหิดลเตรียมดัน "เมืองโอ่งราชบุรี" ต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งแรกประเทศ

สสส.ผนึก ม.มหิดล จ.ราชบุรี ลงนามความร่วมมือผลักดัน "เมืองโอ่งราชบุรี" เป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งแรกของประเทศไทย เน้นลดสูบ ลดดื่ม ลดอุบัติเหตุ เพิ่มออกกำลังกาย ทานผักผลไม้ เกษตรสีเขียว บริหารจัดการขยะชุมชน นำร่อง 8 ตำบล 3 อำเภอในปี 64

วันที่ 16 ก.พ. ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนาต้นแบบจังหวัดราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ

โดย นายวีรัส กล่าวว่า สุขภาพดีและชีวิตที่ดี หมายรวมถึงการมีสุขภาวะที่ดี มีสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนที่ดีด้วย ทั้งนี้ จ.ราชบุรี ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2561-2564 เป็น “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” ภายใต้การบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี ในทุกพื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 10 อำเภอ โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล ทั้งลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา เพิ่มการออกกำลังกาย เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้มีสุขภาพดี การมีวินัยจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการทำเกษตรสีเขียว วางระบบการจัดการขยะในชุมชน รวมไปถึงการวางแผนครอบครัวหรือชุมชน และมีการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่าย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเป็นต้นแบบจังหวัดสุขภาวะที่ประสบความสำเร็จ

ด้าน ดร.สุปรีดา กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะมาอย่างยาวนาน โดย สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะมาตั้งแต่ปี 2552 และพัฒนางานมาต่อเนื่อง สำหรับในปี 2561 สสส. ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้มีพื้นที่สาธิตการบรรลุเป้าหมาย 10 ปี สสส. (เป้าหมายช่วงปี 2555 – 2564) ได้แก่ 1.ลดการสูบบุหรี่ 2.ลดการดื่มสุรา 3.ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ 5.เพิ่มการทานผักผลไม้ 6.เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 7.ลดภาวะอ้วนในเด็ก 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.ชุมชนเข้มแข็ง และ 10.มีความสุข โดยมีพื้นที่นำร่อง 8 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง และอำเภอวัดเพลง เน้นการสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม สร้างกลไกสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างการพัฒนาต้นแบบชุมชนบูรณาการสุขภาวะ เสริมสร้างศักยภาพบุคคลในการดำเนินงานจังหวัดบูรณาการสุขภาวะ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อยอดภูมิปัญญาการทำงานของเครือข่ายให้เกิดนวัตกรรม สู่การเป็นจังหวัดราชบุรีเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบจังหวัดสุขภาวะ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต

รศ.ดร.ชะนวนทอง กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาต้นแบบราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และประเมินผล ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพบุคคล ชุมชน เครือข่าย และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ เชื่อว่าจังหวัดราชบุรีจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นเมื่อแห่งสุขภาวะต้นแบบและกลายจังหวัดแรกของประเทศไทย

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณายกร่างการขับเคลื่อนราชบุรีเมืองสุขภาวะ กล่าวว่า การดำเนินงานในปีแรกคือ ปี 2561 – 2562 มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตำบลสุขภาวะจำนวน 12 ตำบล ในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ ต.ดอนทราย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ, ต.ธรรมเสน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม, ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง, ต.บ้านคา อ.บ้านคา, ต.ปากช่อง อ.จอมบึง, ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง, ต.วัดแก้ว อ.บางแพ, ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก, ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง, ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง และพื้นที่เป้าหมายดำเนินการอำเภอสุขภาวะ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม, อ.จอมบึง และ อ.วัดเพลง ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณและการหนุนเสริมด้านวิชาการ การวิจัย และประเมินผล จาก สสส.ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แม่ขาดใจ! ประกาศหาลูกสาวผ่านสังคมออนไลน์ 3 วันพบเป็นศพเสียชีวิต ปริศนาลอยคลองชลฯ ร้านสเต็กผุดไอเดียร์เก๋แต่งชุดไทยมากินลดราคา ให้นะออเจ้า้ โอ๊ยจะเป็นลม! สาวพม่าโดนกระชากกระเป๋า สูญทองและเงินรวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท
กระบะแซงไม่เห็นคนขี่รถจยย.ข้ามถนน ชนเสียชีวิต 2 ศพ ค่างแว่นหลงป่า! แย่งอาหารหมูกิน เล่นกับมนุษย์สุดเชื่อง เรียกคนขับรถเปรมชัย ชาวราชบุรี รับทราบข้อหา หลังพยายามติดสินบน จนท. ให้ปล่อยตัวเจ้าสัวร่วมยิงเสือดำ
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com