ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
ราชบุรีเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ยังคงห้ามจุดพลุ หรือปล่อยโคมลอย ขึ้นสู่อากาศ

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีโดยมีช่วงระยะเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ฯลฯ และมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ ตลอดจนเหตุจากอัคคีภัย อยู่เป็นประจำสร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑.ให้นายทะเบียนท้องที่เข้มงวด กวดขัน การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยเคร่งครัด

๒.ให้ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่มีสภาพไม่มั่นคง เข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายพร้อมทั้งให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่

๓.ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่จะจัดงาน วันลอยกระทงเตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติภัยโดยตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับลอยกระทง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด

๔.ให้อำเภอดำเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและการปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ซึ่งในคำสั่ง ฉบันนี้ ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขต สำหรับกรุงเทพมหานคร หรือนายอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่จะจุด และปล่อยหรือกระทำการอย่างใดนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตของผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอแห่งท้องที่ ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด

๕.ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

๖.ให้เข้มงวด กวดขันปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดมาตรการเน้นหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนน ๑๐ มาตรการ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับย้อนศร แซงในที่คับขัน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถอย่างเคร่งครัด

๗.ให้อำเภอจัดชุดเจ้าหน้าที่และสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยพิจารณาปรพสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ดำเนินการดังนี้ เฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติภัยอื่นๆ โดยเฉพาะอุบัติภัยทางน้ำ จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชน เฝ้าระวัง ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำสำหรับประชาชนใช้ลอยกระทง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยของเรือโดยสาร โดยให้ประสานปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเพื่อบูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เตรียมความพร้อมประจำ ณ สถานที่ที่มีผู้ไปร่วมลอยกระทง เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที ทั้งนี้ ให้ประสานกับหน่วยปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชน

๘. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่น และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเว้นการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับต่อชีวิต และทรัพย์สิน

อุบัติเหตุน่ากลัว สิบล้อชนมอไซค์ เสียชีวิต ผ่านไป 3 เดือน ทนาย "รณณรงค์" พบพิรุธคดี ลูกจ้างเมียนมาฉกปืนนายจ้าง ยิงตัวเองดับ ไม่ลงตัว ชาวบ้าน - เทศบาล ให้ศาลสรุปข้อยุติค่าน้ำแพงมหาโหด รวมล้านเศษ อำเภอบางแพ อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ลอยคลองโพหัก
อำเภอบ้านโป่ง อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ลอยแม่น้ำแม่กลอง อำเภอดำเนินสะดวก อัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ลอยหน้าวัดใหม่สี่หมื่น หลายอำเภอ อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ลอยเถ้าในคลองบึงและอ่างเก็บน้ำ (จอมบึง , สวนผึ้ง , บ้านคา) คุณยายเมืองคนงาม ตากฝนร่วมวันประวัติศาสตร์ หลัง AFP สื่อต่างชาติ ถ่ายภาพไว้ได้
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com